En

Để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển

07:02, 23/02/2023

Những ngày này, một trong những dòng chủ lưu thời sự cả nước là tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động từ cấp trung ương đến địa phương kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Những ngày này, một trong những dòng chủ lưu thời sự cả nước là tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động từ cấp trung ương đến địa phương kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Những hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong đợt kỷ niệm này không chỉ nhằm khẳng định ý nghĩa thực tiễn, vai trò, giá trị to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam mà còn là dịp để những người làm công tác văn hóa nói riêng và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nói chung nhận thức rõ hơn, quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ.

Nhìn lại suốt hành trình hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước, mạch nguồn văn hóa luôn được các thế hệ cha ông trân trọng và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chính mạch nguồn văn hóa được hun đúc, kết tinh thành những giá trị tốt đẹp: là lòng yêu nước, thương nòi, là thờ mẹ kính cha, là thương người như thể thương thân…, từ đó hợp thành “sức mạnh nội sinh” đưa dân tộc Việt Nam giữ gìn và phát huy được cơ đồ mà ông cha để lại; đồng thời, tỏa sáng tinh thần Việt Nam, cốt cách Việt Nam, văn hóa Việt Nam với bạn bè năm châu.

Tại Đồng Nai, nhìn lại hành trình 325 năm hình thành và phát triển của vùng đất, bên cạnh việc đoàn kết tương trợ, chung tay mở đất, mở cõi ngay từ những ngày đầu và năng động làm ăn phát triển kinh tế, sản xuất trong những năm về sau, tỉnh luôn quan tâm đến phát triển văn hóa, giáo dục, xã hội. Có thể thấy, càng nhiều nhà máy, khu công nghiệp mọc lên, lãnh đạo tỉnh càng coi trọng và quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, ý thức tạo thêm các công trình văn hóa có giá trị cho thế hệ hôm nay và mai sau…

Dù vậy, trong quá trình phát triển, với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đan xen, lĩnh vực văn hóa bên cạnh nhiều thành tựu đạt được vẫn còn những tồn tại, bất cập. Do đó, việc xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, phát triển văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa quan trọng, đúng theo định hướng phát triển đất nước đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Càng tự hào là dòng giống con Lạc cháu Hồng, tự hào là người Việt Nam kiên cường, bất khuất, nhân văn, mỗi công dân yêu nước càng phải thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Bởi đã là một quy luật tất yếu, “như cây có cội, như sông có nguồn”, cội nguồn văn hóa sẽ giúp cho mỗi người chúng ta nói riêng và cả dân tộc nói chung phát triển vững bền, giàu bản sắc…

Lâm Viên
 

Tin xem nhiều