Báo Đồng Nai điện tử
Xuân Lộc vào tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao Xuân Lộc vào tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao
Vừa qua, 100% thành viên Hội đồng Thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận Xuân Lộc đạt chuẩn Huyện NTM nâng cao năm 2023. Đây là huyện NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh, là huyện thứ 3 của cả nước được đề xuất công nhận.