Khai thác những lợi thế từ nông nghiệp Khai thác những lợi thế từ nông nghiệp
Là một trong những huyện đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thân thiện môi trường, Vĩnh Cửu đang tận dụng lợi thế từ những vườn cây, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả để gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.