Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng
(ĐN)- Chiều 20-9, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường, Phó Trưởng ban chỉ đạo 35 tỉnh đã có buổi nói chuyện chuyên đề về bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty cao su Đồng Nai.