Báo Đồng Nai điện tử
Bài cuối: Sứ mệnh quan trọng của giai cấp công nhân hiện nay Bài cuối: Sứ mệnh quan trọng của giai cấp công nhân hiện nay
Củng cố niềm tin và trách nhiệm thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh mới được xem là một trong những giải pháp then chốt đẩy nhanh tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.