Báo Đồng Nai điện tử
Hướng dẫn cách thức tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai Hướng dẫn cách thức tạo tài khoản và nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
Sở Tư pháp triển khai thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh (không nhận trực tiếp, dịch vụ bưu chính công ích) kể từ ngày 1-2-2024.