Báo Đồng Nai điện tử
Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đề án 06 Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đề án 06
Sáng 23-2, quyền chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) trong tháng 2-2024.