Báo Đồng Nai điện tử
Phát triển sản xuất an toàn Phát triển sản xuất an toàn
Huyện Xuân Lộc được chọn là hình mẫu của tỉnh và cả nước trong xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững. Đa số các xã NTM kiểu mẫu của huyện đều chọn làm kiểu mẫu về phát triển sản xuất.