Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ công việc điện tử

09:02, 16/02/2023

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01 về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ công việc điện tử trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01 về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ công việc điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tại chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh; các cơ quan ngành dọc; các tổ chức hội đặc thù thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố  tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc Luật Lưu trữ, các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, nhân viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác lưu trữ, nhất là phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với quy định của Luật Lưu trữ và các nghị định, thông tư có liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, từng bước hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ và bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu lưu trữ. Quản lý chặt chẽ văn bản đi, văn bản đến, lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh trên môi trường mạng và áp dụng biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu lưu trữ…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều