Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết định Ban hành Quy chế và Nội quy kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

04:08, 30/08/2022

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã ra Quyết định số 13-QĐ/HĐTD ra ngày 8-8-2022 về Ban hành Quy chế và Nội quy kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

[links()]Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đã ra Quyết định số 13-QĐ/HĐTD ra ngày 8-8-2022 về Ban hành Quy chế và Nội quy kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

- Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 647-QĐ/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức năm 2022;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Nội quy và Quy chế kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022.

Điều 2. Các đồng chí Thành viên Hội đồng Tuyển dụng, Ban Giám sát, các Ban giúp việc Hội đồng Tuyển dụng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

đã ký

Hồ Thanh Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Tải Quyết định số 13-QĐ/HĐTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều