Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết định về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

03:08, 30/08/2022

Hội đồng tuyển dụng đã ban hành Quyết định Số 27-QĐ/HĐTD, ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

[links()]Hội đồng tuyển dụng đã ban hành Quyết định Số 27-QĐ/HĐTD, ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

- Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022; Quyết định số 647-QĐ/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức năm 2022;

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trong 02 ngày 10, 11/9/2022 (lịch thi cụ thể kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh, thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng, các cơ quan có liên quan và các thí sinh tham dự kỳ thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

Tin xem nhiều