En

Đồng Nai cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

04:06, 28/06/2022

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh.

(ĐN) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh.

Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Đồng Nai tại H.Nhơn Trạch đã được sáp nhập vào Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai và hoạt động hiệu quả hơn. (Trong ảnh: Doanh nghiệp Nhật Bản tham quan đào tạo tại Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai H.Long Thành)
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Đồng Nai tại H.Nhơn Trạch đã được sáp nhập vào Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai và hoạt động hiệu quả hơn. Trong ảnh: Doanh nghiệp Nhật Bản tham quan đào tạo tại Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai H.Long Thành

Cụ thể đã tổ chức sắp xếp bộ máy của 21/21 cơ quan thuộc UBND tỉnh, các phòng chuyên môn thuộc 11/11 UBND cấp huyện. Qua đó giảm được 1 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, 39 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành. Bên cạnh đó còn giảm được 45 đơn vị đầu mối phòng, ban chuyên môn, 25 phòng thuộc chi cục và ban trực thuộc các sở, đồng thời giảm 111 chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, UBND tỉnh phê duyệt đề án thành lập, kiện toàn lại các đơn vị: Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ công ích, Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Qua sắp xếp theo hướng tinh gọn đã giảm được 41 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện. Đối với các đơn vị dạy nghề, UBND tỉnh đã phê duyệt kiện toàn 3 đơn vị, sắp xếp giảm 3 trường trung cấp nghề

          Công Nghĩa

        

Tin xem nhiều