En

Đảng bộ TP.Long Khánh: 14/15 xã, phường đã hoàn thành công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ

08:06, 06/06/2021

(ĐN)- Đến nay 14/15 xã, phường thuộc Đảng bộ TP.Long Khánh đã hoàn thành công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa phương.

(ĐN)- Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn thành phố. Đến nay 14/15 xã, phường thuộc Đảng bộ TP.Long Khánh đã hoàn thành công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa phương.

Đa số lịch sử Đảng bộ các phường, xã được biên soạn, xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, nội dung đảm bảo tính thống nhất chung với lịch sử Đảng bộ TP.Long Khánh; thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo của từng địa phương. Nhiều xã, phường đã chú ý tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm địa phương, nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc sưu tầm, biên soạn và giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, lịch sử ngành của các cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng sâu sắc hơn. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP.Long Khánh trong thời gian tới.

Dương An

Tin xem nhiều