Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

23:00, 18/04/2024

Cử tri phường Bình Đa (thành phố Biên Hòa): Đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là một số địa phương như Tân Phú, Định Quán.

* Trả lời: Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, thương binh và xã hội rà soát, trả lời ý kiến cử tri, cụ thể như sau:

Chương trình Giảm nghèo bền vững được tỉnh Đồng Nai thực hiện từ năm 1994, đến nay đã gần 30 năm và đạt được nhiều thành tựu trong công tác giảm nghèo. Trong từng giai đoạn, trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quyết định thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương nên kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các thời kỳ đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Hàng năm, UBND tỉnh đều bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo (y tế, giáo dục, tiền điện, tín dụng ưu đãi…), hỗ trợ hộ nghèo tham gia các dự án phát triển sản xuất cộng đồng, phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng một số chính sách như hộ nghèo. Lồng ghép việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững vào các chương trình quốc gia khác trên địa bàn tỉnh như: Chương trình Nông thôn mới, Chương trình Giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhà ở, nước sạch, truyền thông… để thực hiện giảm nghèo. Huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ cộng đồng, bản thân người nghèo để thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo.

Tân Phú và Định Quán là những huyện có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, số lượng hộ nghèo còn nhiều. Trên cơ sở chính sách chung của tỉnh, UBND các huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và giao phòng lao động, thương binh và xã hội là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo của huyện.

Trong quá trình thực hiện, công tác giảm nghèo có sự vào cuộc tích cực của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Do vậy, quá trình thực hiện chế độ hỗ trợ dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn như: vay vốn, dạy nghề, giáo dục, y tế, nhà ở, tiền điện, trợ cấp… được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Việc triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo cùng với ý chí vươn lên trong cuộc sống của người nghèo đã giúp số hộ nghèo ở huyện Tân Phú và Định Quán liên tục giảm, vượt mục tiêu đề ra qua từng năm và trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tin xem nhiều