Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2024):
Luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

TS Vũ Thị Nghĩa
08:21, 03/02/2024

Ngày 3-2-1930 đánh dấu một mốc son lịch sử, Việt Nam đã có một chính đảng của mình do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên con đường đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà tết cho người dân đang được chăm sóc 
tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: S.Thao
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà tết cho người dân đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: S.Thao

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam trong suốt hơn 9 thập kỷ qua đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và sự giao phó của lịch sử.

* Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng

Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên. Đặc biệt, những năm gần đây, mặc dù bức tranh kinh tế thế giới bị bao phủ bởi những gam màu tối nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn tăng trưởng với những con số rất ấn tượng. GDP liên tục tăng trưởng kể từ năm 2010. Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo, nhưng chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt thành tựu, dấu ấn nổi bật như: Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận là quốc gia đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,05%; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,25%, giúp nền kinh tế nước ta vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng 1 bậc, lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới; xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam cũng tăng 12 bậc trên toàn cầu; trở thành một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới; nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất.

Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người dân, nhất là các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách tiếp tục được đẩy mạnh. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8%; công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống thấp nhất, chỉ còn khoảng 4%, sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ. Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới vào tháng 3-2023 của LHQ, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên vị trí 65 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam trên bình diện song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng, làm sâu sắc hơn.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 nước; có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và nhiều nước G20; được bầu làm Phó chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, Phó chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, là thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025…, góp  phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Một mùa Xuân mới đang đến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy niềm tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi.

Với những thắng lợi đạt được trong 94 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa…, vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Con đường vinh quang đó chẳng những là niềm tự hào của toàn dân, toàn Đảng, mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc, những thiện cảm tốt đẹp trong đánh giá của đồng chí, bạn bè quốc tế.

Nhìn lại những chặng đường dài thăng trầm của lịch sử, nhân dân ta đã đúc kết, rút ra một chân lý: Thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều yếu tố tạo thành, song nhân tố chủ yếu, quan trọng và quyết định nhất chính là vai trò lãnh đạo của Đảng. Với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản, chúng ta có quyền tự hào rằng, Đảng ta thật vĩ đại! Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử.

* Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Từ những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, chúng ta có thể khẳng định rằng, được trang bị bằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền, trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, vững bước trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới hết sức quan trọng nhưng cũng rất nặng nề. Bên cạnh thuận lợi, chúng ta phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức.

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong một bối cảnh vô cùng phức tạp. Đảng ta đứng trước nhiều vấn đề mới, phải xử lý nhiều việc hết sức phức tạp. Trong khi đó, trình độ, nhận thức, trình độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế. Không ít vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra chưa tổng kết được hoặc chưa đủ sáng tỏ, cho nên còn ý kiến khác nhau. Bản thân Đảng ta, bên cạnh mặt mạnh, thành tựu, cũng có những yếu kém, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tiêu cực, tham nhũng cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đó là chưa kể hiện nay các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá Đảng ta, chúng tìm đủ mọi cách tấn công, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước và chế độ ta, chúng đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong hết sức thâm độc và nguy hiểm.

Trong tình hình ấy, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức, cán bộ; không được nhân dân đồng tình ủng hộ thì những khó khăn, thách thức của đất nước khó có thể vượt qua được.

Để đảm bảo yêu cầu đó, hơn lúc nào hết, Đảng ta phải đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, phấn đấu sớm xây dựng thành công một nước Việt Nam hùng cường.

TS Vũ Thị Nghĩa

Tin xem nhiều