Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện hương ước, quy ước năm 2023

09:01, 27/01/2023

Bộ VH-TTDL đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023.

Bộ VH-TTDL đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2023.

Kế hoạch gồm có 4 nội dung: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; triển khai, lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương; xây dựng nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Bộ giao các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, sở VH-TTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 5-11-2023.

Quang Nhật

Tin xem nhiều