Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ nghĩa Mác với con đường cách mạng Việt Nam

12:05, 05/05/2022

(ĐN) - Đó là hội thảo do Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức vào sáng 5-5 nhân kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Karl Mark (5-5-1818 - 5-5-2022).

(ĐN) - Đó là hội thảo do Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức vào sáng 5-5 nhân kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Karl Mark (5-5-1818 - 5-5-2022).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu tại hội thảo
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà phát biểu tại hội thảo

Đến dự và phát biểu định hướng tại hội thảo, đồng chí Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, Karl Mark đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú ở nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực. Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, công bằng, bình đẳng và văn minh.

Chính vì vậy, nghiên cứu, quán triệt, làm sáng tỏ sức sống mãnh liệt, trường tồn, bảo vệ, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là vấn đề mang tính cấp thiết cả trước mắt và lâu dài của các đảng cộng sản, đảng công nhân quốc tế, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp ý kiến làm sâu sắc thêm bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ "tính mở" của học thuyết Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu rõ sự cần thiết phải bảo vệ, bổ sung, phát triển và vận dụng khách quan, sáng tạo vào tình hình thực tiễn của nước ta.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là dự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; luận giải mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ quá trình nhận thức và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc quán triệt, bảo vệ, bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo và làm phong phú, sinh động thêm chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Đồng chí Lê Thị Cát Hoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao đổi tại hội thảo
Đồng chí Lê Thị Cát Hoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao đổi tại hội thảo

Bên cạnh luận giải rõ hơn những nguyên lý cơ bản của chú nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; các nhà khoa học, các đại biểu cần nêu lên những luận cứ, đề ra các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động, góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng.

Hội thảo đã nhận được gần 20 bài tham luận và các ý kiến trao đổi của các nhà khoa học; cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị; cán bộ, giảng viên của nhà trường tại hội thảo. Các tham luận, ý kiến đều tập trung làm rõ những cống hiến vĩ đại của Karl Mark, phân tích các giá trị thời đại to lớn của những tư tưởng đó đối với sự phát triển của nhân loại nói chung và với cách mạng Việt Nam nói riêng; làm rõ hơn giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Karl Mark.

Bên cạnh đó là những luận điểm của Karl Mark được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những nội dung được Đảng ta phát triển, đưa vào Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…, góp phần tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều