Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo A theo chuẩn của tỉnh

09:02, 17/02/2019

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2019-2020 của tỉnh là từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh, ưu tiên người nghèo thuộc gia đình chính sách, người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo thuộc huyện, xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo cao; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở các vùng nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ ngèo A bình quân từ 0,24%/năm (trong năm 2019 giảm 0,3%, tương ứng 2.400 hộ); năm 2020 giảm 0,19% (tương ứng 1.500 hộ), đến cuối năm 2020 tỉnh Đồng Nai cơ bản không còn hộ nghèo A theo chuẩn của tỉnh; riêng các huyện vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo A cao như: Tân Phú giảm từ 1-1,2%/năm, Định Quán giảm từ 0,5-0,8%/năm; các xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ hộ nghèo A cao giảm từ 1,2-1,5%/năm).

Về chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020, thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều và chính sách hỗ trợ hộ mới thoát nghèo của tỉnh Đồng Nai; không ngừng cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người nghèo. Bảo đảm bình quân mỗi năm có ít nhất 60% hộ gia đình tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thoát nghèo, thoát cận nghèo; 100% cán bộ tham gia làm công tác giảm nghèo từ cấp tỉnh xuống ấp, khu phố được tập huấn về: kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án về giảm nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch, cần thực hiện một số nội dung trọng tâm: chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều và thực trạng; đối tượng áp dụng và phạm vi thực hiện; thực hiện các chế độ hỗ trợ giảm nghèo chung; thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.    

Tâm An

 

Tin xem nhiều