Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

04:11, 18/11/2022

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện 02 hạng mục:

Sửa chữa, thay thế và bảo trì hệ thống chống sét; Thay mới rèm bị hư hỏng 02 bên các cửa sổ hội trường và phông màn cờ đỏ trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện 02 hạng mục:

Sửa chữa, thay thế và bảo trì hệ thống chống sét; Thay mới rèm bị hư hỏng 02 bên các cửa sổ hội trường và phông màn cờ đỏ trên sân khấu tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Thông qua các Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục công trình cụ thể của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Sen Việt, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ các điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến thực hiện khảo sát thực tế và tham gia buổi Chào giá cạnh tranh với nội dung cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều