Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo

02:11, 14/11/2022

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

THƯ MỜI

Tham dự chào giá cạnh tranh thực hiện các hạng mục:

Trang bị thùng rác công viên; Xử lý mối cơ sở vật chất trung tâm và hệ

 thống cây xanh; Sửa chữa hệ thống cổng xếp inox tại Trung tâm

Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

 

Căn cứ Công văn số 229/VB-TTHN&TCSK ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện về việc đề nghị thẩm định dự toán thực hiện một số hạng mục công việc năm 2022 của đơn vị;

Căn cứ Văn bản số 10630/UBND-KTNS ngày 07 tháng 10 năm 2022 của  UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai năm 2022,

Trên cơ sở các Chứng thư thẩm định giá từng hạng mục các gói thầu: Trang bị thùng rác công viên; Xử lý mối cơ sở vật chất toàn bộ trung tâm và cây cối ngoài công viên; Sửa chữa thường xuyên hệ thống cổng xếp inox, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện thông báo kính mời các công ty, đơn vị có đủ điều kiện về pháp nhân, chức năng và năng lực, đến khảo sát thực tế  và tham gia Chào giá cạnh tranh với từng nội dung gói thầu cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều