Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức

03:11, 30/11/2022

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, từ đầu năm 2022 đến nay, Sở NN-PTNT đã tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực của ngành; tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, từ đầu năm 2022 đến nay, Sở NN-PTNT đã tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực của ngành; tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh; đề án tổ chức lại Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh; ban hành và triển khai các kế hoạch của Sở về công tác cải cách hành chính (CCHC), pháp chế năm 2022.

Cụ thể như: tuyên truyền về CCHC; đơn giản hóa thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; công tác pháp chế; thi đua, khen thưởng… Ngành Nông nghiệp cũng tập trung triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn chính trị theo vị trí việc làm; lập hồ sơ đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân theo chỉ tiêu được phân bổ;…

Để có đủ cơ sở pháp lý và triển khai đồng bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngành cấp tỉnh, cấp huyện, Sở NN-PTNT có văn bản đề xuất Bộ NN-PTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nông nghiệp nguyên tắc xây dựng định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Nông nghiệp; hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Nông nghiệp; hướng dẫn các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề với lực lượng viên chức chuyên ngành Nông nghiệp.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều