Báo Đồng Nai điện tử
En

Thúc đẩy thị trường khoa học - công nghệ phát triển

03:09, 28/09/2022

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương KH-CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại…" .

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương KH-CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại…” . Chiến lược phát triển KH-CN giai đoạn 2021-2030 cũng nhấn mạnh: "Phát triển mạnh thị trường KH-CN gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH-CN. Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH-CN ở các địa phương. Phát triển mạnh mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới, đánh giá chuyển giao công nghệ…".

Những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cho thấy tầm quan trọng của KH-CN đối với nước ta trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ. Muốn hội nhập và phát triển, không có con đường nào nhanh hơn con đường của KH-CN, nhất là thúc đẩy thị trường KH-CN. Sự bứt phá từ thị trường KH-CN sẽ giúp đất nước rút ngắn khoảng cách với các nước có nền KH-CN tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên, để có một thị trường KH-CN đúng nghĩa, phát triển sôi động, hiệu quả không phải là vấn đề đơn giản, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc phải huy động các nguồn lực cùng tham gia.

Tại hội nghị Phát triển thị trường KH-CN: Đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, để phát triển thị trường KH-CN cần lấy nghiên cứu khoa học là nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm. Huy động tối đa nguồn lực từ tư nhân, hợp tác quốc tế. Có chính sách đồng bộ để phát triển thị trường KH-CN. Gắn kết thị trường trong nước với toàn cầu, phù hợp với cam kết của Việt Nam với thế giới và thông lệ quốc tế. Tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch; kết nối cung - cầu, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm, thanh toán thuận lợi…

Tại Đồng Nai, thị trường KH-CN có nhiều tiềm năng song vẫn chưa được khai thác và phát triển một cách xứng tầm. Chính vì vậy, một trong những giải pháp mà tỉnh tập trung chú trọng là  phát triển đa dạng các loại thị trường, trong đó có thị trường KH-CN. Đẩy mạnh phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm nòng cốt để xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo dựa trên thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực, trình độ công nghệ của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ KH-CN. Nhất là huy động mọi nguồn lực cho phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp.

M.N

Tin xem nhiều