Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được tín nhiệm, tin tưởng

12:03, 09/03/2023

Nhằm cụ thể hóa những quy định với từng chức danh lãnh đạo, quản lý, Tỉnh ủy vừa ban hành quy định số 21-QĐ/TU về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quy định gồm 3 chương, 32 điều, đưa ra những tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.

Nhằm cụ thể hóa những quy định với từng chức danh lãnh đạo, quản lý, Tỉnh ủy vừa ban hành quy định số 21-QĐ/TU về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quy định gồm 3 chương, 32 điều, đưa ra những tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.

Theo đó, tiêu chuẩn chung về đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, quy định yêu cầu cán bộ phải có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống giản dị, khiêm tốn, chân thành; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp.

Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm.

Công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Về năng lực và uy tín, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Đặc biệt, phải có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ. Có kỹ năng giao tiếp; có khả năng nghiên cứu, vận dụng các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý hơn ai hết phải nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều