Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân…

08:02, 02/02/2023

Một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023 xác định là nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bố trí cán bộ, đánh giá, sử dụng cán bộ.

Một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023 xác định là nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bố trí cán bộ, đánh giá, sử dụng cán bộ.

Nhiệm vụ này một lần nữa cho thấy, công tác cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, cần có những giải pháp mang tính đồng bộ, đột phá để đội ngũ này đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Tại hội thảo khoa học về nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt cho biết, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, ngoài phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Ban TVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp ở từng khâu trong công tác cán bộ. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ. Tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý với những tiêu chí được xây dựng cụ thể, mang tính định hướng cao, trong đó xác định tỷ lệ hoàn thành khối lượng, tiến độ và hiệu quả công việc được giao, kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm thước đo chính.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt, nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở hiện nay của Đồng Nai được xây dựng đảm bảo về số lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của tỉnh trong từng giai đoạn; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng được nâng lên…, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Tuy nhiên, Đồng Nai vẫn còn xảy ra tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, nhất là thiếu cán bộ chuyên sâu ở một số lĩnh vực. Còn một bộ phận cán bộ chậm đổi mới tư duy, thiếu chủ động, chưa sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Một số cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm, vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng, có trường hợp phải xử lý hình sự gây ảnh hưởng đến uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giảm lòng tin trong nhân dân.

Do đó, một trong những giải pháp được Nghị quyết số 08 đặc biệt coi trọng đó là tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao; xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng bằng những việc làm cụ thể trong quá trình lãnh đạo phụng sự nhân dân.

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều