Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Phương Hằng
08:12, 03/04/2024

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai hiện có 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, 944 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), hơn 89 ngàn đảng viên. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả khá tốt trên các lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh và các đơn vị thăm di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: P.Hằng

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển vững mạnh.

* Chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên

Để xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của người cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Hàng năm, Ban TVTU tổ chức 2-3 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện nhằm cung cấp kiến thức mới, nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trong tổng số 944 TCCSĐ, hiện có 621 chi bộ và 323 Đảng bộ với hơn 3 ngàn chi bộ trực thuộc và hơn 89 ngàn đảng viên. Trong đó, loại hình TCCSĐ xã, phường, thị trấn chiếm tỷ lệ 70,2%; loại hình TCCSĐ trong doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 8,5%, loại hình TCCSĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chiếm tỷ lệ 16,8%, loại hình TCCSĐ trong lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 4,5%.

Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, PGS-TS Nguyễn Tấn Vinh nhận xét, thời gian qua, Thường trực và Ban TVTU Đồng Nai rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Trong đó, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh, qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, Ban TVTU chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân. Sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình và bước đi vững chắc. Đến nay, đã giảm 61 phòng trực thuộc các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; 46 phòng thuộc chi cục trực thuộc sở; giảm 274 lãnh đạo, quản lý so với năm 2017.

* Củng cố TCCSĐ

Số TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh hiện rất lớn với gần 1 ngàn tổ chức và số đảng viên hơn 89 ngàn người; trong đó loại hình TCCSĐ xã, phường, thị trấn chiếm nhiều nhất với tỷ lệ hơn 70%. Hầu hết các tổ chức Đảng cơ sở đã thực hiện đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, số lượng TCCSĐ của Đảng bộ tỉnh không ngừng được củng cố; cơ cấu tổ chức Đảng mang tính toàn diện, tương đối đồng đều ở tất cả các lĩnh vực. Chất lượng hoạt động của TCCSĐ được giữ vững và có chiều hướng phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ 6, trực thuộc Đảng bộ xã Trà Cổ (huyện Tân Phú) Nguyễn Châu Tùng chia sẻ, Chi bộ 6 hiện có 17 đảng viên. Chi bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phân công đảng viên trong chi bộ phụ trách theo dõi, quản lý các hộ gia đình theo các tuyến đường trên địa bàn ấp để nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời giải đáp và tham mưu xử lý những thắc mắc, phản ánh, bức xúc của nhân dân.

Đối với công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy trong tỉnh quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên ở các loại hình, nhất là những nơi có nguồn dồi dào như: học sinh, sinh viên, công nhân trong các doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 500 quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên và gần 250 công nhân lao động vào Đảng.

Việc quản lý đội ngũ đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên được các cấp ủy triển khai thực hiện tốt. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 90%. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện thường xuyên, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng quy định về sinh hoạt Đảng, thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước cho biết, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội mà toàn tỉnh đạt được thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều