Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

21:21, 28/03/2024

* Xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân

* Các cử tri Lê Đức Long, Trần Thị Bình và Lê Thị Sáng (ấp An Xuân, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa) đề nghị thành phố xem xét xây dựng hệ thống nước để cung cấp nước sạch cho người dân tại ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng sử dụng. Hiện nay, đa số người dân ở đây sử dụng nước sông, nguồn nước bị ô nhiễm nên ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Trả lời: Liên quan đến việc đầu tư đường ống cấp nước sạch tại ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng, UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến trả lời như sau:

- Ngày 12-4-2023, UBND thành phố có Văn bản số 4908/UBND-KTN về việc đầu tư đường ống cấp nước sạch tại ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa gửi đến Sở Xây dựng, trong đó thể hiện: Qua rà soát, tại khu vực ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng (khu vực khoảng 90 hécta đề xuất tách khỏi ranh các dự án theo Văn bản số 4580/UBND- KTN ngày 22-4-2020 của UBND tỉnh Đồng Nai) có khoảng 1.343 hộ dân, hiện sử dụng nước do người dân tự mua (từ xe ba gác chở tới với giá từ 80-100 ngàn đồng/m3), do đó việc sinh hoạt của người dân rất khó khăn.

Sau đó, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 159/SXD-QLHTĐT về việc xử lý kiến nghị của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai về chủ trương đầu tư đường ống cấp nước sạch hộ dân ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng. Theo đó, chưa đủ cơ sở pháp lý để chấp thuận chủ trương đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước sạch cho các hộ dân do hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu C4, thành phố Biên Hòa chưa được phê duyệt (đang được UBND thành phố Biên Hòa hoàn thiện).

Đồng thời, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Long Hưng và khu đô thị Đồng Nai Waterfront chưa được phê duyệt. Do đó, việc đề xuất đầu tư đường ống cấp nước sạch cho các hộ dân ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng là chưa phù hợp quy hoạch.

Mặc dù hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 phân khu C4 xã Long Hưng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Long Hưng và khu đô thị Waterfront chưa được phê duyệt song để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân khu vực ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng; đồng thời, thực hiện theo Thông báo số 344-TB/TU ngày 11-11-2022 của Thường trực Thành ủy Biên Hòa về tình hình sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn, UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng quan tâm, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tạm đường ống nước sạch cho các hộ dân tại đây với nội dung như sau:

+ Quy mô công trình: Khoảng 7.618m ống.

+ Thời hạn tồn tại của công trình: Công trình được tồn tại đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

+ Đơn vị thực hiện: Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

+ Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

- Ngày 28-6-2023, UBND thành phố có Văn bản số 9499/UBND-KTN về việc kiến nghị đầu tư cấp nước sạch, tiếp tục đề nghị Sở Xây dựng sớm xem xét, kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cấp nước tại ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng.

 - Ngày 13-12-2023, UBND thành phố có Văn bản số 19911/UBND-KTN về việc tình hình sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố năm 2023 gửi Sở Xây dựng, trong đó thể hiện: "...Các khu vực thành phố đã rà soát, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận gồm: Đầu tư cấp nước tại ấp Phước Hội và ấp An Xuân, xã Long Hưng... Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận, thành phố sẽ phối hợp với Công ty CP Cấp nước Đồng Nai triển khai thực hiện”.

Tin xem nhiều