Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy định mới về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng

An An
21:17, 11/06/2024

Từ ngày 1-7-2024, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của người tiêu dùng và xây dựng quy tắc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.

Quy định mới này được nêu rõ tại Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024).

Cụ thể, tổ chức, cá nhân kinh doanh tự mình hoặc ủy quyền, thuê bên thứ 3 thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người tiêu dùng phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh ủy quyền hoặc thuê bên thứ 3 thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ thông tin của người tiêu dùng thì phải được sự đồng ý của người tiêu dùng. Việc ủy quyền hoặc thuê bên thứ 3 phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp người tiêu dùng thực hiện giao dịch thông qua bên thứ 3 thì bên thứ 3 có trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16 Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023 quy định rõ về việc xây dựng quy tắc bảo vệ thông tin của người tiêu dùng với các nội dung sau đây: mục đích thu thập thông tin; phạm vi sử dụng thông tin; thời hạn lưu trữ thông tin; biện pháp bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin của người tiêu dùng. Các nội dung này phải được tổ chức, cá nhân kinh doanh công khai theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng (nếu có), tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023 quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của cơ quan, tổ chức; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

An An

Từ khóa:

tiêu dùng

Tin xem nhiều