Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa vào giảng dạy các tác phẩm văn học dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số

Minh Ngọc
20:58, 17/09/2023

(ĐN)- Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian (VHDG) của các dân tộc thiểu số (DTTS) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS trong việc bảo tồn, phát huy các tác phẩm VHDG; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm VHDG trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời đưa các tác phẩm VHDG vào sinh hoạt thường xuyên tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nhằm định hướng cho người dân ý thức giữ gìn, bảo tồn VHDG của dân tộc mình.

Để thực hiện mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là lựa chọn tác phẩm tiêu biểu đưa vào hoạt động giảng dạy và giáo dục ngoại khóa tại trường học. Theo đó, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm VHDG của các DTTS cho đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên. Nghiên cứu đưa một số tác phẩm tiêu biểu của các DTTS đã được dịch thuật vào chương trình giáo dục các cấp học phù hợp với điều kiện thực tế, đặc tính dân tộc, vùng, miền, địa phương.

Bên cạnh đó, hỗ trợ các nghệ nhân người DTTS truyền dạy văn học dân gian cho thanh, thiếu niên vùng đồng bào DTTS, gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với bảo tồn ngôn ngữ các DTTS, đặc biệt là với những ngôn ngữ có nguy cơ mai một. Phát huy có hiệu quả nhà văn hóa vùng đồng bào các DTTS để thu hút đồng bào đến giao lưu, học hỏi, sáng tạo, cùng tham gia biểu diễn những tác phẩm VHDG; tạo không khí sinh hoạt vui tươi, lành mạnh gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, học tập, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng nội dung bài giảng giáo dục về nguồn gốc, giá trị và vai trò của một số thể loại VHDG các DTTS trong trường học và tích hợp các hoạt động thực hành/thực tập trình diễn vào sinh hoạt tại các CLB  trong các nhà trường với các hình thức phong phú, sinh động.

VHDG của các dân tộc là thành tố quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, do đó, việc giữ gìn và phát huy giá trị có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế công tác này thời gian qua còn chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, việc lựa chọn tác phẩm tiêu biểu vào hoạt động giảng dạy và giáo dục ngoại khóa tại trường học hy vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mới nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm VHDG của đồng bào DTTS, nhất là với các tác phẩm, thể loại có nguy cơ mai một cao.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích