Báo Đồng Nai điện tử
En

Quyết định phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

03:08, 25/08/2022

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (danh mục tài liệu tham khảo kèm theo).

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI                                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                                               Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2022

                 *

      Số 24-QĐ/HĐTD

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức,

xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

-----

- Căn cứ Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 647-QĐ/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức, xét tuyển viên chức năm 2022;

- Xét đề nghị của Ban Đề thi.

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (danh mục tài liệu tham khảo kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các thí sinh dự thi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,

- Ban Giám sát,

- Lưu HĐTD.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 


 

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                                                           Đồng Nai, ngày 23 tháng 8 năm 2022

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022

(kèm theo Quyết định số 24-QĐ/HĐTD ngày 23/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng)

 

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

2. Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

3. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng) 

4. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

5. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

6. Luật Công đoàn năm 2012

7. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

8. Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027)

9. Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Tin xem nhiều