Báo Đồng Nai điện tử
En

Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2022

11:03, 11/03/2022

(ĐN)- Mới đây, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 15-2-2022 về tổ chức học tập và triển khai chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

(ĐN)- Mới đây, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 15-2-2022 về tổ chức học tập và triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2021.
Cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2021.

Mục đích, yêu cầu của chuyên đề này là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2022 với nâng cao chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Đề cao vai trò của cấp ủy, trực tiếp là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2022.

Dự kiến, ngày 18-3-2022, Ban TVTU tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh. Ban TVTU đề nghị, sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đưa nội dung chuyên đề năm 2022 và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của các hội, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; trong đó tập trung tìm giải pháp giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác ở mỗi đơn vị, địa phương.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2022 vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương và đoàn thể các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát  và đánh giá kết quả làm theo gương Bác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vào cuối năm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và toàn dân về chuyên đề năm 2022 gắn với chuyên đề toàn khóa và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm, các phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt việc tốt… trên các lĩnh vực.

Phương Hằng

Tin xem nhiều