Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh

10:09, 27/09/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3342/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

Bộ phận Một cửa TP.Biên Hòa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh chụp vào tháng 5-2021)
Bộ phận Một cửa TP.Biên Hòa thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh chụp vào tháng 5-2021)

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Tú làm Phó trưởng ban thường trực; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin - truyền thông làm Phó trưởng ban.

Các ủy viên bao gồm: Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học - công nghệ, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh sẽ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về cải cách hành chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm và trong từng giai đoạn. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và địa phương. Thẩm định nội dung các đề án, kế hoạch về cải cách hành chính của UBND tỉnh do các sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 12-12-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Quyết định 967/QĐ-UBND ngày 2-4-2019 của UBND tỉnh về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Thảo Lâm

Tin xem nhiều