Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 1-2020

09:01, 12/01/2020

(ĐN) - Theo đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc, để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban của đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tổ chức phục vụ.

(ĐN) - Theo đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc, để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban của đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tổ chức phục vụ. Đến nay, Tiểu ban văn kiện đã  xây dựng dự thảo văn kiện (gồm báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm), trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến lần 3.

Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy có ý kiến, dự thảo văn kiện đại hội của huyện cũng đã được đưa ra xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 3 lần và đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, các chi, Đảng bộ cơ sở. Tiểu ban nhân sự đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đã xây dựng dự thảo đề án nhân sự và phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho ý kiến.

Đối với chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở lãnh đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 -2023. Đến nay, các tổ thẩm định văn kiện của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức thẩm định văn kiện 39/39 chi, Đảng bộ cơ sở. Trong tháng 1-2020 sẽ tổ chức đại hội điểm ở 1 chi bộ cơ sở.

Phương Hằng

Tin xem nhiều