Báo Đồng Nai điện tử
En

Khung chính sách được áp dụng thống nhất cho toàn bộ dự án

08:09, 15/09/2019

(ĐN) - Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013: "Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất".

(ĐN) - Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”.

Như vậy, người dân trong vùng dự án Sân bay Long Thành được bồi thường về đất theo giá cụ thể tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường trong cùng 1 ngày. Khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ được áp dụng thống nhất cho toàn bộ dự án.     

Vân Nam

Tin xem nhiều