Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Phạm Tùng
11:05, 13/08/2023

(ĐN)-UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra, sẽ kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch.

Cũng theo kế hoạch phạm vi thanh tra, sẽ thực hiện thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật, chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Trong đó tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Các nội dung thanh tra bao gồm: việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; việc tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch…

Đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2022 (khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực đến nay).

Về thời gian triển khai thực hiện, thanh tra cấp huyện kết thúc thanh tra trực tiếp, tổng hợp kết quả trình cấp có thẩm quyền để ban hành kết luận, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh trước ngày 15-11-2023 để tổng hợp chung trên toàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề trên toàn tỉnh, báo cáo Thanh tra Chính phủ trước ngày 30-1-2024.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều