Báo Đồng Nai điện tử
En

Lưu ý khi nộp hồ sơ trình khen thưởng từ ngày 1-11-2022

11:11, 01/11/2022

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 9 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thực hiện tiếp nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi nộp hồ sơ trình khen thưởng, kể từ ngày 1-11-2022 thực hiện như sau:

 

(ĐN) - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 9 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thực hiện tiếp nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khi nộp hồ sơ trình khen thưởng, kể từ ngày 1-11-2022 thực hiện như sau:

1. Khi trình hồ sơ khen thưởng đối với 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 15-4-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng (Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: http://dichvucong.dongnai.gov.vn).

2. Khi trình hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước: thực hiện thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ và Văn bản số 1911/BTĐKT-VP ngày 20-7-2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Gửi đồng bộ văn bản giấy và văn bản điện tử (gồm Tờ trình, Biên bản họp, báo cáo thành tích…).

- Scan toàn bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng: nhập bản Excel danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu đính kèm), gửi vào địa chỉ email: tiepnhanvatraketquakhenthuong@gmail.com.

Lưu ý đặt tên các file pdf:

1. Đối với Tờ trình: Số Tờ trình_năm_TTr_tên đơn vị.pdf

Ví dụ: 123_2022_TTr_huyen Vinh Cuu.pdf

2. Đối với Biên bản họp: Bien ban hop_Tên đơn vị.pdf

Ví dụ: Bien ban hop_huyen Vinh Cuu.pdf

3. Đối với báo cáo thành tích: TT_Số thự tự trong danh sách trình khen thưởng; CN_ Số thự tự trong danh sách trình khen thưởng

Ví dụ: TT_001 (số thứ tự 01 trong danh sách đề nghị khen thưởng).pdf

            CN_001 (số thứ tự 01 trong danh sách đề nghị khen thưởng).pdf

Trong quá trình triển khai thực hiện, có những điểm nào chưa phù hợp hoặc vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng thông qua số điện thoại 02513.847.635 (bộ phận 1 cửa) để được hỗ trợ.

 

Tin xem nhiều