Báo Đồng Nai điện tử
Liên kết xã viên phát triển mô hình Hợp tác xã kinh doanh chợ Liên kết xã viên phát triển mô hình Hợp tác xã kinh doanh chợ
Quản lý 2 chợ lớn của huyện Tân Phú là chợ Phương Lâm và chợ trung tâm thị trấn Tân Phú, nhiều năm qua, Hợp tác xã (HTX) Thương mại dịch vụ Phương Lâm (gọi tắt là HTX Phương Lâm) đã rất nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho xã viên. Kết nối kinh doanh, liên kết giữa các thành viên HTX là một trong những giải pháp hàng đầu để hoạt động của mô hình này đạt hiệu quả cao.