Báo Đồng Nai điện tử
Vận dụng hiệu quả phương châm '4 tại chỗ' trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai Vận dụng hiệu quả phương châm '4 tại chỗ' trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Là một trong những ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 2330-NQ/ĐU ngày 26-4-2014 của Đảng ủy Quân khu 7 về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 689 và 2330) diễn ra chiều 12-6.