Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng nền tảng văn hóa của "công dân số"

08:07, 01/07/2022

Trong thời đại chuyển đổi số, thế hệ trẻ với ưu thế là năng động, sáng tạo, có điều kiện được tiếp cận các kiến thức, công nghệ về khoa học kỹ thuật từ sớm nên chắc chắn là lực lượng thụ hưởng các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng một cách nhanh nhạy.

Trong thời đại chuyển đổi số, thế hệ trẻ với ưu thế là năng động, sáng tạo, có điều kiện được tiếp cận các kiến thức, công nghệ về khoa học kỹ thuật từ sớm nên chắc chắn là lực lượng thụ hưởng các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng một cách nhanh nhạy.

Không chỉ vậy, ở chiều ngược lại, thế hệ trẻ cũng là lực lượng đông đảo, giàu tiềm năng có thể tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng, nhân văn, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, tạo những hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, và mang khát vọng quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vươn ra khu vực và thế giới. 

Vừa là chủ thể hưởng thụ, vừa là chủ thể sáng tạo các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng, thế hệ trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch; cũng như việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, đẩy lùi những sản phẩm văn hóa xấu, độc trên không gian mạng.

Để thực hiện được và thực hiện tốt nhiệm vụ này, ngoài ý thức và bản lĩnh của mỗi cá nhân giới trẻ, thiết nghĩ rất cần sự quản lý các sản phẩm văn hóa trên không gian mạng của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin - truyền thông. Ngoài ra, rất cần phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong xã hội và mỗi gia đình trong việc quan tâm giáo dục, định hướng cho giới trẻ chuẩn mực ứng xử và sáng tạo trên không gian mạng.

Thực tế, đó không phải là việc làm đơn giản, có thể thực hiện trong một sớm một chiều nhưng lại vô cùng quan trọng và cần thiết, như lời đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào tháng 11-2021: “Văn hóa còn, dân tộc còn”.  

            Mỹ Ngôn

Tin xem nhiều