Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân

05:01, 28/01/2022

Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là kinh nghiệm quý xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là kinh nghiệm quý xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của đất nước ta.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa XI diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-12-2021. Ảnh: Huy Anh
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6, khóa XI diễn ra trong 2 ngày 3 và 4-12-2021. Ảnh: Huy Anh

* Đưa xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Người căn dặn: “… Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Thực hiện di huấn của Người và quan điểm, đường lối của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, mỗi khi ban hành một nghị quyết, Đảng đều tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá mặt được, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng và ban hành nghị quyết mới với quyết tâm chính trị cao hơn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, phù hợp tình hình mới.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt trên các mặt xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: TTXVN
Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: TTXVN

Kết quả này khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; khắc phục được nhiều mặt hạn chế, yếu kém đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường; góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả hơn nữa, từ sau  Đại hội XIII của Đảng đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị đã yêu cầu cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Kết luận 21-KL/TW cũng đặt ra mục tiêu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội... nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Vì hạnh phúc của nhân dân

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, Ban TVTU và các cấp ủy thuộc Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương phù hợp với thực tiễn, điều kiện từng đơn vị và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo thực hiện.

Hằng năm cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều thực hiện đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp từng vị trí công tác. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên ý thức tốt hơn trong rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của đơn vị, địa phương; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự có hiệu quả, ngoài việc thực hiện tốt các quy định của Trung ương, Ban TVTU còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo, như ban hành Kết luận 34-KL/TU ngày 7-7-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11-10-2017 của Ban TVTU về Văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai…

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy đã có Kế hoạch
88-KH/TU ngày 28-10-2021 để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Đây là một trong 4 nội dung đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã thông qua.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nêu rõ, từ thực tiễn của Đảng bộ Đồng Nai, để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của Đồng Nai, các cấp ủy và tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh phải quán triệt sâu rộng nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, qua đó tạo thống nhất về ý chí và hành động.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp trên phải thực sự gương mẫu, làm gương cho cấp dưới noi theo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xử lý nghiêm những sai phạm. Từ đó để tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, tăng cường niềm tin trong Đảng và nhân dân; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, địa phương đạt kết quả cao hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, để thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu; có những giải pháp, công việc cụ thể để làm chuyển biến tình hình. Cán bộ chủ chốt phải dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm chắc tình hình, khẩn trương giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã chỉ ra, nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh

khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 

 

Tin xem nhiều