En

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

08:06, 30/06/2020

(ĐN)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK về quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; Kế hoạch 58-KH/ĐUK về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn 26-HD/ĐUK (nay là Hướng dẫn 28) về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ…

(ĐN)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, như Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK về quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; Kế hoạch 58-KH/ĐUK về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn 26-HD/ĐUK (nay là Hướng dẫn 28) về nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ… Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối dự sinh hoạt chi bộ cơ sở (với 145 lượt); hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm và tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII.

 Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở Đảng trong khối từng bước được nâng cao, thiết thực, hiệu quả, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng ngày càng được nâng cao.

Dương An

Tin xem nhiều