Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020

02:12, 17/12/2019

(ĐN)- Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 với nội dung "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". 

(ĐN)- Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu Đồng Nai.
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, tư tưởng về đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện nổi bật ở các trước tác của Người, như: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”, “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta”, “Đoàn kết là thắng lợi”, “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”,… “một điểm rất quan trọng, cũng là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt: Đó là đoàn kết”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”...

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần học và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình của dân để kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót.

Đối với vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, phải luôn chú ý xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Nhiệm vụ của Đảng có thể đúc lại trong mấy chữ: "Làm cho nước Việt Nam ta Độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường". Bên cạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó phải xây dựng được Nhà nước do dân, vì dân; Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ. Xây dựng được Mặt trận dân tộc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ trong xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: sau hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề, tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Tin, ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều