Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao đời sống, tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất

10:10, 10/10/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9-1-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9-1-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nhiệm vụ đặt ra của kế hoạch này là tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp đối với công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; nâng cao năng lực và hiệu quả của các bộ, ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

P.V

Tin xem nhiều