Báo Đồng Nai điện tử
Tạo động lực phát triển kinh tế xanh Tạo động lực phát triển kinh tế xanh
Hiện nay, việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu cấp thiết. Đông Nam Bộ (ĐNB) là đầu tàu kinh tế nên rất chú trọng trong phát triển kinh tế xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.