Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư tương xứng cho văn hóa

08:12, 02/12/2022

Nhân 1 năm thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, khắp nơi trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động mang tính tổng kết thực tiễn về quá trình triển khai nhằm đưa văn hóa phát triển ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Nhân 1 năm thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, khắp nơi trong cả nước diễn ra nhiều hoạt động mang tính tổng kết thực tiễn về quá trình triển khai nhằm đưa văn hóa phát triển ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Đồng Nai là địa phương có hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng từ cấp tỉnh đến cơ sở; mô hình các CLB, nhóm sở thích về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... ngày càng được nhân rộng và duy trì hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại địa phương.

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, gương người tốt, việc tốt ngày càng xuất hiện nhiều hơn, nghĩa cữ và hành động cao đẹp ngày càng lan tỏa trong toàn xã hội. Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được quan tâm thực hiện đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc, địa phương, lưu giữ cho thế hệ mai sau.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy, tại Đồng Nai công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời có nguyên nhân do một số địa phương nhận thức đúng mức vai trò quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội; chưa xác định được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân trong tình hình mới. Các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa truyền thống tuy được khôi phục nhưng chưa nhiều.

Một trong những nguyên nhân của những hạn chế này được xác định là do công tác đầu tư cho văn hóa chưa đáp ứng với yêu cầu, nhất là thiết chế văn hóa cơ sở. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc có nguy cơ bị mai một. Định hướng các nguồn lực đầu tư hợp lý, cân đối giữa các loại hình di sản văn hóa. Thực hiện chính sách tôn vinh, đãi ngộ đối với các nghệ sĩ, các nghệ nhân tiêu biểu trong việc trao truyền, phổ biến giá trị di sản văn hóa, nhất là đặc thù của văn hóa Đồng Nai. Đặc biệt là huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người nhằm tương xứng với phát triển kinh tế.

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều