En

Con số và sự kiện

09:08, 13/08/2022

Khoảng 128 ngàn m3 nước thải, khoảng 1,3 ngàn tấn chất thải công nghiệp thông thường và gần 500 tấn chất thải nguy hại là số chất thải mà các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai phát sinh mỗi ngày.

Khoảng 128 ngàn m3 nước thải, khoảng 1,3 ngàn tấn chất thải công nghiệp thông thường và gần 500 tấn chất thải nguy hại là số chất thải mà các khu công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai phát sinh mỗi ngày.

 

Tin xem nhiều