En

Phấn đấu 100% thanh niên người dân tộc được tư vấn tiền hôn nhân

08:06, 27/06/2022

(ĐN) - UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2022-2025.

(ĐN) - UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2022-2025.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch, phấn đấu 90% các gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức lối sống; 100% đội ngũ người uy tín được phổ biến nội dung xây dựng hệ giá trị gia đình gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu 100% nam, nữ thanh niên người dân tộc trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn hôn nhân - gia đình; 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực gia đình…

Chiến lược nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình người dân tộc thiểu số về xây dựng gia đình hạnh phúc; phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong vùng đồng dân tộc.

My Ny

Tin xem nhiều