Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm khi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ bị đánh giá hạn chế, yếu kém

12:03, 22/03/2023

(ĐN) - Để thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 72-KH/ĐUK để thực hiện nội dung này.

(ĐN) - Để thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 72-KH/ĐUK để thực hiện nội dung này.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 tại Chi bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 tại Chi bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy cho biết, trên cơ sở Kế hoạch 72-KH/ĐUK, từng cấp ủy, TCCSĐ xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực hiện ở cấp mình, trong đó xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ cần làm ngay, những nhiệm vụ cần thực hiện theo lộ trình để có giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Hàng năm trong giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030, có 90% TCCSĐ, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên cuối năm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu gương đảng viên điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, bè phái, tiêu cực, nói không đi đôi với làm; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên trực tiếp khi nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ bị đánh giá hạn chế, yếu kém. Thực hiện nghiêm túc, chất lượng công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên; không chạy theo hình thức trong đánh giá, xếp loại hàng năm…

Phương Hằng

Tin xem nhiều