Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Cập nhật lúc 14:51, Thứ Năm, 15/12/2022 (GMT+7)

Sáng 15-12, Ban TVTU tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay”.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Hội thảo đã nhận được gần 30 bài tham luận và nhiều lượt ý kiến thảo luận, trao đổi của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các học viện, trường đại học, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

* Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho biết, để thực hiện tốt yêu cầu của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Ban TVTU đã quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó có việc tổ chức hội thảo khoa học này.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Qua hội thảo khoa học hôm nay nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị về gắn kết xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 18/03/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Đồng thời, thông qua hội thảo góp phần tạo chuyển biến quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn cách mạng mới…

Các tham luận, thảo luận tại hội thảo đã góp phần làm rõ hơn, có hệ thống và đầy đủ hơn về sự cần thiết, vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Đồng Nai trong thời gian qua; phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Đồng Nai trong thời gian tới; trước mắt là góp phần hoàn thành mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, phấn đấu xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước vào năm 2025 và thuộc nhóm đầu các tỉnh phát triển.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

* Có niềm tin của nhân dân là có tất cả

Phát biểu kết thúc hội thảo, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá các bài viết, ý kiến phát biểu tại hội thảo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và những kiến nghị rất sát tình hình thực tế, đây là cơ sở để thời gian tới Ban TVTU có những giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn hơn nhằm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt hiệu quả cao hơn.

Để phát huy kết quả của hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về các nội dung trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 08-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Quá trình thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng; có quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn. Người đứng đầu các cấp phải là nòng cốt; cấp trên phải thực sự gương mẫu, làm gương cho cấp dưới noi theo; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện để chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời.

Khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong kết luận của Trung ương, trong kế hoạch của TU về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải làm một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng và Nhà nước.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
Các đồng chí chủ trì hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn mà còn thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương đạt kết quả cao hơn, tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào những công việc cần thiết, cấp bách và có thể làm ngay trên cơ sở thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật, dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân và phát huy trách nhiệm của bản thân cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Tiếp tục phát huy ưu điểm, những kết quả đạt được, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trước đây, đồng thời phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì thực hiện quy định về người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân
PGS.TS Lê Văn Cường, Phó viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đắc Nhân

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò của nhân dân, cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát cán bộ, đảng viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, trong quá trình thực hiện cần chú trọng phát huy vai trò của báo chí và công luận. Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt và những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Lấy thượng tôn pháp luật làm trọng, xử lý nghiêm những trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm, đảm bảo giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Phương Hằng

.
.
;
.
.