Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng

Hồ Thảo
18:33, 20/09/2023

(ĐN) - Chiều 20-9, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã có buổi nói chuyện chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề

Cùng dự có Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống.

Chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho biết, Đảng ta đã xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động; đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam; là Đảng của dân, do dân và vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Phân tích thêm quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta, Phó bí thư Tỉnh ủy khẳng định, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là đúng hướng, phù hợp với lợi ích của cả dân tộc và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Đồng chí Quản Minh Cường cũng chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, định hướng các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên tham dự buổi nói chuyện chuyên đề
Cán bộ, đảng viên tham dự buổi nói chuyện chuyên đề

Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc và vững niềm tin vào những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Phát huy tinh thần nêu gương; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều