Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

Cập nhật lúc 15:51, Thứ Hai, 22/08/2022 (GMT+7)
                                     TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

*

Số 22 -TB/HĐTD

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Đồng Nai, ngày 22 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan kỳ thi, thu lệ phí thi kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 742-QĐ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022. Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo:

I. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Thí sinh đủ điều kiện dự thi: gồm 104 thí sinh, trong đó:

- Thi tuyển công chức: 101 thí sinh.

- Xét tuyển viên chức: 03 thí sinh.

2. Thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 05 thí sinh

(kèm theo Quyết định số 742-QĐ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022).

Lưu ý:

- Căn cứ danh sách đính kèm (xem tại đây), thí sinh rà soát thông tin cá nhân, trường hợp phát hiện thông tin không đầy đủ hoặc sai sót (họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, …) cần điều chỉnh, bổ sung, đề nghị thí sinh ghi vào phiếu điều chỉnh thông tin (theo mẫu đính kèm) gửi về cho Hội đồng Tuyển dụng công chức (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) vào ngày hướng dẫn các nội dung liên quan kỳ thi.

- Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài cần thực hiện thủ tục công nhận văn bằng và có giấy xác nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục Đào tạo trước ngày ban hành Quyết định tuyển dụng (dự kiến ngày 10/10/2022). Hội đồng Tuyển dụng công chức sẽ hủy kết quả thi tuyển đối với thí sinh nếu không có giấy xác nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục Đào tạo theo thời gian quy định.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KỲ THI, THU LỆ PHÍ THI

1. Thời gian:

- Đối với thi tuyển công chức: Thứ bảy (ngày 27/8/2022):

Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ: môn Kiến thức chung; Chuyên ngành

Buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: môn tiếng Anh

- Đối với xét tuyển viên chức: Hội đồng Tuyển dụng sẽ gửi thông báo cụ thể thời gian, địa điểm phỏng vấn và thực hành đến thí sinh dự xét tuyển.

2. Địa điểm:

Tại Hội trường A301, Trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 1), số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Danh mục tài liệu ôn thi được đăng tải trên trang fanpage của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: https://www.facebook.com/TochucXaydungDangDongNai/ và trang thông tin điện tử Báo Đồng Nai: www.baodongnai.com.vn, Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai trước ngày tổ chức hướng dẫn. Đề nghị thí sinh theo dõi và tự chuẩn bị tài liệu ôn tập (Hội đồng Tuyển dụng không phát hành tài liệu ôn tập).

3. Lệ phí dự thi

400.000 đồng/01 thí sinh.

- Thời gian thu: trong buổi sáng ngày 27/8/2022.

- Địa điểm thu: tại Hội trường A301 Trường Đại học Lạc Hồng (cơ sở 1).

Thông báo này được niêm yết công khai tại Nhà Công vụ Tỉnh ủy, Số 90 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và đăng tải trên trang fanpage của Ban Tổ chức Tỉnh ủy: https://www.facebook.com/TochucXaydungDangDongNai/ và trang thông tin điện tử Báo Đồng Nai: www.baodongnai.com.vn, Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai.

Trên đây là thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiên dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan và thu lệ phí kỳ thi. Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết thực hiện.

         

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Các ban Đảng, VPTU,

- UBMTTQ và các đoàn thể,

- Trường Chính trị tỉnh,

- Báo Đồng Nai,

- Đài Phát thanh và Truyền hình ĐN,

- Các huyện ủy, thành ủy,

- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh,

- Đảng ủy khối Doanh nghiệp,

Đồng kính gửi:

- Hội đồng tuyển dụng,

- Ban Giám sát,

- Lưu HĐTD.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Nguyệt

UVTVTU. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày   tháng 8 năm 2022

PHIẾU YÊU CẦU ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN

Kính gửi: Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022

 

Họ và tên thí sinh:……………………………Sinh ngày: …………….....

Vị trí đăng ký dự tuyển: ………………………………………………….

Đơn vị đăng ký dự tuyển: ………………………………………………...

Đề nghị Hội đồng Tuyển dụng điều chỉnh thông tin của tôi, với nội dung như sau:

 

Nội dung điều chỉnh

Nội dung theo Thông báo

Đề nghị điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

Người yêu cầu điều chỉnh

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                           

.
.
;
.
.