Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

Lâm Viên
11:34, 19/11/2023

4.865 là số biên chế viên chức Đồng Nai đã cắt giảm được từ khi thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay.

Lâm Viên

Tin xem nhiều